Welcome to our online store !
 • 5880 3777 E-poe küsimused

              5777 7775 Esindus ja Hooldus

 

 

SEADMETE REMONDI- JA HOOLDUSTINGIMUSED

Klienti on diagnostikatasust teavitatud.

ALL Kaubanduse OÜ teavitab Klienti Tellitud töö valmimisest SMS lühisõnumi vahendusel või kontaktnumbril, helistades käesoleval Hooldustöö saatelehel märgitud Kliendi kontaktnumbril.

Remont võib kesta 1-14 tööpäeva (välja arvatud juhul kui töö nõuab varuosa eritellimust)

1.Käesoleva kokkuleppe allkirjastamisega avaldab ja kinnitab klient, et:

1.1. ta on kätte saanud ja põhjalikult tutvunud dokumendiga: ,,Seadmete remondi-ja hooldustingimused  ning on nimetatud tingimuste kasutamisega nõus;

1.2. seadet remonti andes nõustub ta alljärgnevate tingimustega:

1.2.1. kui remonttööde teostamisel ilmneb, et seadmel avalduvad niiskuse, vedeliku, elektrilised ja/või mehhaanilised kahjustused ning seadet ei ole võimalik remondi käigus parandada või klient keeldub tasulisest remondist, siis kohustub klient tasuma seadme kontrollimise käsitluse eest vastavalt kehtivale esinduste teenuste hinnakirjale.

1.2.2. kui seadme vea/vigade olemasolu tuvastamisel ilmneb, et seadme viga/vead on põhjustatud niiskuse, vedeliku, elektrilised ja/või mehhaanilise ja/või muu seadme ebasihipärase või hooletu kasutamise tagajärjel tekkinud kahjustuse tagajärjel, ei ole müüjal vastavalt EV seadusele kohustust seadet tasuta parandada, asendada või hüvitada selle maksmust kliendile; sellisel juhul kuulub seade võimalusel remontimisele tasulise remondi korras. Teenusepakkujal on õigus kliendi arvele lisada käsitlus- või defekteerimistasu, kui Toode osutub töökorras olevaks või klient loobub tasulisest remondist, väljaarvatud VÕS § 218 lg 2 korral.

1.2.3. teenusepakkujal on õigus võõrandada remonditud seade tehtud töö, kulutatud varuosade ja hoiukulude katteks, kui seadmele ei ole järgi tuldud ühe (1) kuu jooksul pärast kliendi teavitamist töö valmimisest;

1.2.4. tulenevalt remondi- või hooldustööde eripärast ei tagata kliendile seadmes (tava-/mobiiltelefon, laua-/ sülearvuti, foto-/videokaamera, mälukaart, väline kõvaketas,MP3-mängija jne) oleva informatsiooni, andmete(dokumendid, nimekirjad, numbrid, aadressid, pildid, tarkvara, muusika jne) ja seadete säilimist remondi-või hooldustööde käigus;

2. ALL Kaubanduse OÜ vastutab ainult teostatud töö vea kirjelduse  eest, mis on märgitud hooldustöö kokkuleppel.

Mehaanilise kahjustusega remondi puhul ei säili telefonide veekindluse funktsioon.

Remondi käigus kasutatakse originaal  ja a-kategooria varuosi.

Seadme vastuvõtmisel on hinnad orienteeruvad. Lõplik remonttöö hind selgub pärast seadme defekteerimist.

3.  Seadmele paigaldatud lisandite ja aksessuaaride (kaitsekile, kleepsud, kotid, ümbrised jms) eest ALL Kaubanduse OÜ ei vastuta.

SEADMETE REMONDI- JA HOOLDUSTINGIMUSED

Käesolevad tingimused (edasi tingimused) sätestava All Kaubanduse OÜ poolt müüdud kaupadele: lauatelefonid, mobiiltelefonid, sülearvutid, IT seadmed (edaspidi eraldi nimetatud seade ja ühiselt nimetatud seadmed) pakutava remondi- ja hooldusteenuse põhimõtted.

 1. Remondi- ja hooldustöid osutatakse vastavalt käesolevatele remondi- ja hooldustööde tingimustele ning kehtivale hinnakirjale. Tootjagarantiiremondi puhul kehtivad tootja poolt konkreetsele seadmele kehtestatud garantiitingimused, millest tööde teostamisel juhindutakse. Juhul kui garantiiremondis ilmneb seadmel niiskus-,vedeliku-,elektriline-,ja/või mehhaaniline kahjustus, siis kohustub klient tasuma seadme kontrollimise käsitluse eest 25 Eurot

Esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise momendist, tõendab müüja kas tegemist on tootmislikku laadi rikkega.

 

 1. Seadme remonti või hooldusesse üleandmise ja vastuvõtmise kohta väljastavad esindused kliendile remont- ja hooldustööde kokkuleppe, mille alusel tagastatakse kliendile remonti või hooldusesse toodud seade. 

       2.1 Garantiiremonti teostatakse ainult ostu tõendava dokumendi esitamisel.

       2.2 Tootel peab olema säilinud kleebis mudeli ja seerianumbriga, selle puudumisel garantii on kehtetu.

 1. Mobiiltelefoni remontimiseks või hoolduseks on vajalik selle turvakoodi(de) deaktiveerimine. Kui kliendil ei ole teada remondiks või hoolduseks esitatud mobiiltelefoni turvakood(id), on esindustel õigus küsida kliendilt mobiiltelefoni omandiõigust tõendavat dokumenti. Pärast omandiõiguse tuvastamist esinduste poolt, kohustub klient maksma lisaks remondi või hoolduse maksumusele turvakoodi mahavõtmise tasu vastavalt kehtivale esinduste teenuste hinnakirjale.

 

 1. Seadme remondiks või hoolduseks on tarvilik SIM-kaardi ja/või mälukaardi eelnev eemaldamine seadmest. Erandjuhtudel on SIM-kaardi ja/või mälukaardi olemasolu seadmes remondi või hoolduse teostamiseks vajalik. Nimetatud asjaolust teavitatakse klienti selle vajaduse ilmnemisel.

 

 1. Niiskus-, vedeliku-, elektriliste-, ja/või mehhaaniliste kahjustustega seade remonditakse ainult erikokkuleppel kliendiga,  kusjuures:

 

5.1   nimetatud kahjustuste korral teostatakse seadmele ainult tasulist remonti,

5.2   nimetatud kahjustuse korral võib remondi käigus ilmneda, et:

5.2.1         rike on seadet kahjustanud määral, et seda ei ole enam võimalik remontida;

5.2.2         seade kahjustub täielikult, mis teeb võimatuks selle endises seisundis tagastamise  kliendile.

 

5.3. Pärast seadme  remonti võib  võib seadmel esineda uusi rikkeid, sest mehaanilise, vedeliku-või niiskusekahjustuste tõttu ei ole võimalik üheselt tuvastada, kui ulatuslikult on seade kahjustatud.

 

5.4. Kui remondi käigus ilmneb vajadus mõne  komponendi vahetuseks (sellest informeerivad esindused klienti eelnevalt ning küsivad kliendilt nõusolekut komponendi vahetamiseks), siis komponendi maksumus lisatakse remonttöö arvele.

5.5 Piirmaksumus on on Toote remondi maksimaalne maksumus, mida klient on nõus tasuma kui tegemist on tasulise remondiga või Toote remont väljub garantiitingimuste alt.

 

 1. Kui remonttööde teostamisel ilmneb, et seadmel avalduvad niiskuse, vedeliku, elektrilised ja/või  mehhaanilised kahjustused ning seadet ei ole võimalik remondi käigus parandada või klient keeldub tasulisest remondist, siis kohustub klient tasuma seadme kontrollimise käsitluse eest vastavalt kehtivale esinduste teenuste hinnakirjale.

 

 1. Kui klient toob remonti seadme tasuliseks remontimiseks, kuid loobub remondist,  siis kohustub klient tasuma seadme kontrollimise käsitluse eest vastavalt kehtivale esinduste hinnakirkale.

 

 1. tulenevalt remondi- või hooldustööde eripärast ei tagata kliendile seadmes (tava-/mobiiltelefon, laua-/ sülearvuti, foto-/videokaamera, mälukaart, väline kõvaketas,MP3-mängija jne) oleva informatsiooni, andmete(dokumendid, nimekirjad, numbrid, aadressid, pildid, tarkvara, muusika jne) ja seadete säilimist remondi-või hooldustööde käigus.

 

 1. Tasulise remondi korral mehaaniliselt kahjustatud telefonide puhul ( katkine ekraan, puutepaneel jne) ei vastuta ALL Kaubanduse OÜ teiste peidetud vigade eest, mis võivad tingitud olla mehaanilisest kahjustusest emaplaadil jne, kui klient ei ole veast  eelnevalt teada andnud. Telefoni remonti andmisel peab klient arvestama, et telefonil võivad esineda varjatud defektid peale mehaanilise kahjustuse saamist, mis võivad ilmneda peale telefoni lahti võtmist.

 

 

 1.  Tulenevalt asjaolust, et esindused ei saa igal juhul tagada seadmes oleva informatsiooni, andmete ja seadete säilimist remondi-või hooldustööde käigus, on enne remont- või hooldustöid andmevarundus (s.o. seadmes olevate mistahes andmete ja informatsiooni ümbersalvestamine teisele andmekandjale) tingimata nõutav. Lähtudes eeltoodust lasub vastutus andmevarunduse eest eranditult kliendil.

 

 1. Töövõtugarantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil ning annab kliendile õiguse pöörduda esinduste poole pretensiooniga tehtud tasulise remondi-ja hooldusteenuse  kohta. Töövõtugarantii kehtib 1 kuu remondi käigus väljavahetatud osale või komponendile. Kui töövõtugarantiiajal ilmneb väljavahetatud osa või komponendi normaalse kasutamise ja hoolduse juures puudusi, mis on tingitud väljavahetatud osa või komponendi defektist või töö kvaliteedist, parandavad esindused seadme omal kulul vastavalt käesolevatele tingimustele.Töövõtugarantii ei kehti tingimuste punktis 5 nimetatud kahjustustega remondi korral.Töövõtugarantii ei kehti väljavahetatud osale või komponendile, kui defektid on tekkinud füüsilise kulumise, väärkasutamise, kaasaarvatud ebatavapärase ning tootja kasutus- ja hooldusjuhiseid eirava kasutamise tõttu. Töövõtugarantii kehtib ainult siis, kui koos töövõtugarantiiremonti toodud seadmega esitatakse esindustele tasulise remondi- ja hooldusteenuste originaalostudokument. Töövõtugarantii ei kehti siis, kui väljavahetatud osa või komponenti on modifitseeritud, remonditud või lahtimonteeritud esinduste või tootja poolt mittevolitatud isiku poolt. Vedelikukahjustustega tootele teostatud remondile töövõtugarantiid ei anta.

 

 1. Seadme remont- ja hooldustöö valmimise tähtaeg, alates seadme üleandmisest esindustele tuleneb seadme rikke eripärast võib remondi ja hooldustööde teostamise tähtaeg  pikeneda.

 

 1. Esindused vastutavad remonti või hooldusesse  toodud seadme säilimise ja hoiu eest kuni 1 kuu alates seadme remondi või hoolduse valmimise tähtajast ja kliendi teavitamisest seadme remonti või hooldusse toomisel kliendi poolt antud kontaktnumbril- ja/või aadressil. Seadme remonti või hooldusesse andes nõustub klient sellega, et kui seadmele ei tulda järele hiljemalt 1  kuu jooksul alates remondi või hoolduse valmimise tähtajast ja klienti on sellest teavitatud, siis loovutab klient seadme omandiõiguse tasuta esindustele remondi- või hooldus- ning hoiustamisel tehtud kulude katteks. Nimetatud tingimus ei välista tingimuste punktis 14 fikseeritud esinduste õiguste kasutamist.
 2. Klient on teadlik ja nõus sellega, et Teenusepakkujal on õigus käesoleva kokkuleppe täitmiseks ja selle täitmise tagamiseks töödelda kliendi andmeid ning edastada neid krediidiinfole ja võlanõudeid käsitlevatele ettevõtetele.
 3. Ta on teadlik ja nõus sellega, et teenusepakkujal on õigus loovutada käesoleva kokkuleppe mittetäitmisest tulenev võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule ning klient on kohustatud hüvitama seoses teenusepakkuja ja kolmanda isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud.

 

 1. Käesolevates tingimustes sätestatud põhimõtteid rakendatakse ka  tootjagarantiiremondi puhul.

 

 1. Kliendil on õigus esitada pretensioone EV seadusest tulenevatel juhtudel.